Op Inagro worden insecten op verschillende manieren ingezet. Ze verkleinen de afvalberg doordat ze gevoederd worden met de gewasresten van hun tuinbouwafdeling. In sommige teelten worden insecten toegepast als natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Ze kunnen ook een alternatief zijn voor vismeel. Allemaal toepassingen die op elk landbouwbedrijf toegepast kunnen worden.     

    
Insectenkweek toepassen in bedrijf

Verwerking van reststromen in Inagro       

In de zoektocht naar de ideale voedersamenstelling voor de insecten gebruiken ze verschillende gewasresten op de site van Inagro. De tuinbouwafdeling geeft bijvoorbeeld witloofwortels, tomatenstengels en groenten die niet geschikt zijn voor de veiling. Dankzij de afdeling akkerbouw kon de opbrengst van mengteeltenproeven getest worden, meer bepaald een combinatie van triticale met veldbonen of erwten. Zo verkleinen insecten de afvalberg van Inagro. Daarnaast staat ook het omgekeerde op onze planning: de verwerking van de reststromen uit de insectenkweek.      


Insecten, niet alleen in onze proefprotocols!

Wist je dat Inagro insecten ook op andere manieren inzet op hun site? Bestuiving is ongetwijfeld de gekendste nuttige bijdrage van insecten. In sommige teelten doen ze ook een beroep op natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan sluipwespen en roofmijten in de aardbeienteelt. Zo moeten ze minder insecticiden gebruiken.       

En in de champignonteelt worden meelwormen ingezet om de werking en dosering van gewasbeschermingsmiddelen te evalueren. De aaltjes die de champignonteler wil bestrijden, zijn namelijk parasitair voor de meelwormen. Ze passen een middel toe tegen aaltjes en schatten daarna de overlevende populatie aaltjes in aan de hand van de meelwormen. Dat is een mooie toepassing, maar eveneens een belangrijke reden om insecten zo hygiënisch mogelijk te kweken.       


Rantsoenen van vee optimaliseren

Sinds de zomer van 2017 zijn een zevental insectensoorten toegelaten in visvoeder. Insecten kunnen een alternatief zijn voor vismeel. Daarmee willen de medewerkers in de afdeling aquacultuur zo snel mogelijk aan de slag gaan.       

Voor insecten in veevoeders is het – naar verluid – nog wachten tot de jaren 2020. Dan zou een aanpassing in de wetgeving het gebruik van insecten in voeding voor eenmagig vee toelaten. Medewerkers van de afdeling dierlijke productie helpen landbouwers nu al om de ideale rantsoenen voor hun vee samen te stellen. Hun kennis zal een belangrijke schakel zijn in de effectieve integratie van insecten in het veevoeder.

Wet geven of nemen?       

De landbouwsector moet rekening houden met de wetgeving. Om landbouwers bij te staan, volgt Inagro de regelgeving nauwgezet op en geven we waar nodig toelichting. Daarnaast bezorgen we onze onderzoeksresultaten aan verschillende beleidsvoerende instanties. We hopen dat diverse subsectoren - zoals de jonge insectenkweeksector - zo meer ruimte krijgen.


Meer info?     

Jonas Claeys, E jonas.claeys@inagro.be, T 051 27 32 35  


Bron: http://inagro.be/Artikel/guid/3704


Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek